AVV: de democratische vakbond

Privacy

Privacy verklaring AVV

AVV is een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van werkende mensen. Wij verwerken daarvoor persoonsgegevens van leden en van mensen die zich hebben geregistreerd in een cao-panel van een sector. AVV gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
In deze privacy verklaring zetten we op een rij hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier lezen welke gegevens wij van je verwerken, hoe wij deze beschermen en welke invloed je daarop kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven. 

1. Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle persoonsgegevens die AVV van je verwerkt in het kader van je lidmaatschap, je registratie in een cao-panel en onze helpdesk. Daarnaast verwerken wij gegevens als je op onze website komt. Zie punt 3 verkeersgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Alternatief Voor Vakbond (AVV)
Rechtspersoon: vereniging
KvK: 34233571
Statutair gevestigd te Amsterdam
Postadres: Europalaan 400 (verdieping 7), 3526 KS Utrecht
Telefoonnummer, website en e-mail: 070-4442140, www.avv.nu, info@avv.nu

3. Welke gegevens verwerkt AVV?

Persoonsgegevens
Als je je aanmeldt als lid (of al lid bent) of als je je registreert in een cao-panel, of contact met ons opneemt, dan verwerkt AVV je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld, als je je aanmeldt als lid vraagt AVV onder meer naar je naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en e-mail adres. Onderstaand een overzicht van de gegevens die AVV van je verwerkt:
• Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel
• Contactgegevens: straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, e-mail adressen, telefoonnummers.
• Bankgegevens: IBAN, tenaamstelling rekening, plaats rekening en mandaatgegevens voor automatische incasso.
• Werkgerelateerde gegevens: sector waarin je werkt, je werkgever, toepasselijke cao, of je in dienstverband werkt of zelfstandig. Indien van toepassing: kopie ID-bewijs en aanvullende persoonsgegevens zoals online social media profielen, in het kader van onderzoek naar onrechtmatig handelen. 

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens zijn gegevens die nodig zijn om internetverkeer over het netwerk te vervoeren. Als je op onze website komt, dan worden verkeersgegevens bijgehouden van het gebruik, maar niet de inhoud van de communicatie zelf. De website houdt bij hoeveel bezoekers er komen per pagina en geeft de aantallen van deze gegevens weer. Dit wordt in totalen weergegeven en is niet tot personen herleidbaar. AVV gebruikt alleen analytische cookies om statistieken te verzamelen voor de website. De verkeersgegevens die AVV verwerkt:
Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturings-systeem.

4. Waarvoor gebruikt AVV je gegevens?

Lidmaatschap en registratie in cao-panel
AVV verwerkt je gegevens in de eerste plaats, zodat we goed uitvoering kunnen geven aan je lidmaatschap of registratie in het cao-panel. We informeren je over ontwikkelingen in je sector en over bijeenkomsten of opleidingen die gepland staan. Dit doen we via e-mails en nieuwsbrieven. We sturen je een link als er een akkoord is bereikt over een cao, zodat je kunt stemmen. Als we een enquête houden over je arbeidsvoorwaarden, dan sturen we je een link zodat je je mening kunt geven.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar AVV verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen we naar andere persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen goed te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Hiervoor werken wij samen met een derde partij, Genkgo.B.V., waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben.

Inschakelen derden
AVV schakelt derden in voor bepaalde verwerkingshandelingen, zoals de ledenadministratie en de website. Dit zijn: 

Genkgo B.V.: oplsaan en back-ups van persoonsgegevens; Stichting Staywise: beheer van (persoons)gegevens; Messagebird: uitgifte sms-codes bij stemmingen; Labyrinth Onderzoek & Advies: uitvoeren van een stemming; Alt-F4: doorgifte persoonsgegevens van helpdesk website en de Academy. 

Voor zover deze derden toegang hebben tot persoons-, of verkeersgegevens heeft AVV de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt (verwerkersovereenkomsten). Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen voor marketing- of verkoopactiviteiten. Onze website gebruikt geen cookies, behoudens analytische cookies. In enkele gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Beveiliging van ons netwerk
AVV maakt gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wij zorgen ervoor dat je veilig met ons kunt mailen of op een andere manier communiceren en dat je gegevens veilig worden bewaard.

5. Hoe lang bewaart AVV je gegevens?

AVV is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld op grond van een wettelijk voorschrift). AVV bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je AVV je gegevens hebt verstrekt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen per doel.
Ben je lid van AVV, dan worden je gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap bewaard. Ben je geen lid meer, dan worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard in verband met mogelijke (fiscale) vragen die je nog kunt hebben. Ben je geregistreerd in het cao-panel, dan kun je verzoeken om de registratie te verwijderen. Dit gebeurt binnen 1 maand na je verzoek om verwijdering en je krijgt hiervan een bevestiging.
Ontvang je de nieuwsbrief, dan vindt je bij iedere mailing de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

6. Inzage in je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@avv.nu met je naam, adres, telefoonnummer en kopie van je ID-bewijs.

7. Correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om je gegevens te laten corrigeren (verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen en verwijderen). Je kunt hiervoor mailen naar privacy@avv.nu. Je ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk antwoord.

8. Bezwaar maken of klacht indienen

Tegen het gebruik van je persoons-, en verkeersgegevens kun je bezwaar maken. Doet er zich een situatie voor waar je een klacht over wilt indienen, dan kan dat via: privacy[at]avv.nu. Wij streven ernaar je klacht zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen twee weken.
Tot slot: heb je vragen over je persoonsgegevens en verwerking door AVV, laat het ons dan weten via privacy[at]avv.nu.

Privacy en stemmingen

Voor stemmingen hanteert AVV aangepaste privacyregels.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel